Aktualizacja MPRK na Sesji Rady Miasta Krakowa

23 listopada 2016 r. podczas sesji Rady Miasta Krakowa odbyło się pierwsze czytanie projektu aktualizacji Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa, który wcześniej pozytywne zaopiniowały Komisje: Infrastruktury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa, Kultury i Ochrony Zabytków, Edukacji oraz Mienia i Rozwoju Gospodarczego.

Aktualizacja MPRK na Sesji Rady Miasta Krakowa
Fot. www.krakow.pl

Urząd Miasta Krakowa przystąpił w 2016 r. do aktualizacji Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa (MPRK). Aktualizacja programu stała się konieczna ze względu na zmiany w podejściu do rewitalizacji skodyfikowane w ustawie o rewitalizacji z 2015 r. Aktualizowany MPRK został równocześnie dostosowany do wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji oraz wymogów stawianych przez Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM) co pozwoli ubiegać się o środki z funduszy europejskich przede wszystkim w ramach dedykowanej rewitalizacji Osi 11, Działanie 11.1. – Rewitalizacja miast.

Istotną częścią Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa jest lista planowanych, podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, bowiem tylko przedsięwzięcia z tej listy będą mogły, po uzgodnieniu Programu z Zarządem Województwa Małopolskiego i wpisaniu go do Wykazu programów rewitalizacji województwa małopolskiego, starać się o dofinansowanie. W wyniku naboru fiszek projektowych przeprowadzonego przez Urząd Miasta Krakowa oraz ich weryfikacji przez Komisję ds. kwalifikacji projektów rewitalizacyjnych powołaną przez Prezydenta Miasta Krakowa, do MPRK włączono 126 przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na projekty rewitalizacyjne z siedmiu największych miast Małopolski zaplanowano 45 milionów euro. Należy się spodziewać, że Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ogłosi konkurs wniosków o dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych pod koniec pierwszego kwartału 2017 roku. Wnioskodawcami w tym konkursie będą bezpośrednio projektodawcy przedsięwzięć wpisanych do MPRK. Kwalifikacja wniosków i podział środków jest wyłączną kompetencją Instytucji Zarządzającej RPO WM 2014-2020, tj. Zarządu Województwa Małopolskiego.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: MICHAŁ KMIECIK
Podmiot publikujący: Rewitalizacja
Zobacz także
POLECAMY