górne tło

LPR Zabłocia

Lokalne Programy Rewitalizacji są m.in. instrumentami do pozyskiwania środków finansowych w ramach Działania 6.1 / Schemat A MRPO 2007-2013. LPR opracowywane są według wymogów określonych w "Metodyce przygotowania i oceny programów rewitalizacji w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013", dokumentu opracowanego i przyjętego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Lokalny Program Rewitalizacji dla Zabłocia [PDF]

Na obszarze objętym LPR Zabłocie obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Zabłocie (BIP) przyjęty uchwałą Nr CXIII/1156/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 czerwca 2006 r.