Dotacje / finansowanie rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Ruszamy z małymi grantami!!!

Realizacja zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków w obszarze rewitalizacji z pominięciem otwartego konkursu ofert 2024.

Fot. Rewitalizacja w Krakowie

Zgodnie z art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023 poz. 571) zwanej dalej ustawą, na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ww. ustawy (inne uprawnione podmioty), można zlecić realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Wysokość środków: 80 000 zł (na podstawie Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2024 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)

 

Ważne!

Nabór ofert rozpocznie się w ŚRODĘ - 22.05.2024 r., o godz. 8:00 w Wydziale ds. Przedsiębiorczości i Innowacji UMK (ul. Zabłocie 22, sekretariat Wydziału – I piętro, pokój nr 103).

 

WARUNKI

Łączna kwota środków finansowych przyznanych przez Prezydenta Miasta Krakowa tej samej organizacji lub temu samemu innemu podmiotowi uprawnionemu do otrzymania dotacji z pominięciem otwartego konkursu ofert w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć 20 000 zł.

Oferta realizacji zadania musi spełniać łącznie następujące warunki:

- wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł;

- termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni (ważne: realizacja projektu musi być przeprowadzona w ciągu jednego roku kalendarzowego);

zadanie musi być realizowane na obszarze rewitalizacji, wskazanym w Uchwale nr XCVII/2644/22 z dnia 12 października 2022 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji w Mieście Krakowie oraz będą skierowane do osób zamieszkujących ten obszar bądź użytkujących go (praca, biznes, nauka, spędzanie czasu wolnego);

- zadanie powinno dotyczyć wsparcia i współrealizacji procesu rewitalizacji i pobudzenia aktywności wspólnot lokalnych/sąsiedzkich poprzez realizację działań zgodnie z ustawą o rewitalizacji (cele rewitalizacji)/ realizację celów rewitalizacji, w szczególności odnoszących się do:

 • poprawy jakości życia mieszkańców,
 • ożywienia przestrzeni lokalnej,
 • stworzenia warunków dla wzrostu aktywności gospodarczej w obszarze rewitalizacji,
 • rozwoju aktywności społecznej i obywatelskiej,
 • wzmacniania więzi sąsiedzkich (integracja społeczna),
 • poprawy wykorzystania i jakości przestrzeni publicznej,
 • tworzenia i wspierania sieci społecznych,
 • działań skierowanych na to, aby dzielnice i osiedla, w których dziś żyje się nie najlepiej, stały się lepszym i bezpieczniejszym miejscem zamieszkania;
   

Oferta realizacji zadania publicznego składana przez organizację pozarządową przygotowywana jest na druku zgodnym ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 października 2018 roku w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2055).

DO POBRANIA:

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO - FORMULARZ

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO - INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA

KARTA OCENY OFERTY

WZÓR UMOWY DOTACYJNEJ

FORMULARZ SPRAWOZDANIA

 

Składanie ofert (możliwe jedynie w formie papierowej)!

Wydrukowaną i podpisaną przez właściwe osoby ofertę należy złożyć z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem. Oferta musi zostać złożona w formie papierowej w siedzibie Wydziału ds. Przedsiębiorczości i Innowacji UMK, ul. Zabłocie 22 (sekretariat Wydziału I piętro, pok. 103), w godz. 8:00-15:00.

W przypadku ofert składanych na podstawie art. 19 a ww. ustawy oferent samodzielnie decyduje o tym, czy jest to zadanie o powierzenie (czyli sfinansowanie zadania), czy też wsparcie (dofinansowanie).

Oceny formalnej i merytorycznej oferty dokonuje Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji UMK w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od daty złożenia oferty. Kryteria oceny znajdują się w karcie oceny oferty.


Oferty pozytywnie rozpatrzone przez Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji zamieszczane są na okres kolejnych 7 dni:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa: http://www.bip.krakow.pl,
 • na miejskiej platformie informacyjnej dla organizacji pozarządowych: http://ngo.krakow.pl,
 • w miejscu przeznaczonym na zamieszczenie ogłoszeń Urzędu Miasta Krakowa: siedziba Wydziału ds. Przedsiębiorczości i Innowacji UMK, ul. Zabłocie 22.
 • na miejskiej stronie internetowej: www.rewitalizacja.krakow.pl.

W tym okresie (7 dni od daty zamieszczenia oferty) każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty, przekazując je do Wydziału ds. Przedsiębiorczości i Innowacji:

 • w sposób korespondencyjny (adres: Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji UMK, ul. Zabłocie 22, 30-701 Kraków);
 • przesyłając skan podpisanego formularza pocztą elektroniczną na adres: rewitalizacja@um.krakow.pl;
 • przesyłając przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) z dopiskiem „Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji UMK, tytuł zadania, Uwagi do oferty (numer oferty)”.

Po rozpatrzeniu uwag, w przypadku pozytywnej oceny formalnej i merytorycznej, Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji przystępuje niezwłocznie do zawarcia umowy dotyczącej wsparcia lub powierzenia zgłoszonego zadania publicznego. Do umowy stosuje się odpowiednio przepisy art. 16-19 ww. ustawy.

Po realizacji zadania zleceniobiorca składa sprawozdanie wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 października 2018 roku w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego.

 

W razie pytań i wątpliwości, prosimy o kontakt z panią Anną Brydniak (tel. 12 616 1179, anna.brydniak@um.krakow.pl).

pokaż metkę
Osoba publikująca: Katarzyna Meus
Podmiot publikujący: Rewitalizacja
Data publikacji: 2024-05-17
Data aktualizacji: 2024-05-17
Powrót

Zobacz także

Znajdź