Aktualizacja Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa - projekt

Aktualizacja Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa - projekt
Fot. Rewitalizacja w Krakowie

Przedstawiamy Państwu projekt aktualizacji Miejskiego Programu Rewitalizacji Miasta Krakowa. Projekt został przekazany Radzie Miasta Krakowa do uchwalenia.

 1. Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa Nr 2977/2016 z dnia 8.11.2016 r w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie aktualizacji Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa - [plik do pobrania]
 2. Aktualizacja MPRK - [plik do pobrania]
 3. Załącznik nr 1 - Wynik konsultacji społecznych - [plik do pobrania]
 4. Załącznik nr 2 - Instrukcja Wnioskodawcy -[plik do pobrania]
 5. Załącznik nr 3 - Lista planowanych, podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych - [plik do pobrania]
 6. Załącznik nr 4 - Lista planowanych, podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych – przedsięwzięcia komplementarne - [plik do pobrania]

Projekt pod nazwą „Aktualizacja Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa” otrzymał dofinansowanie ze środków wspólnotowych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna , w konkursie dotacji na przygotowanie programów rewitalizacji, który został zorganizowany przez Województwo Małopolskie oraz Ministerstwo Rozwoju.

Celem projektu jest dokonanie aktualizacji obowiązującego od listopada 2014 roku Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa i dostosowanie go do wymagań, które zostały określone w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz w Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020.

Szczegółowe cele przygotowania aktualizacji Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa dotyczą:

 • zachowania ciągłości procesu rewitalizacji w mieście, aby w przyszłości docelowo przekształcić program rewitalizacji w GPR
 • integracji systemu zarządzania strategicznego GMK,
 • dokonania weryfikacji obszarów przewidzianych do rewitalizacji pod kątem wymagań zawartych w Wytycznych MR, ale także pod kątem możliwości tworzenia powiązań miedzy różnymi rodzajami interwencji – działań rewitalizacyjnych,
 • zastosowania kryteriów społecznych, które będą stanowić podstawowe wyznaczniki rezultatu i oddziaływania przedsięwzięć inwestycyjnych na obszarach rewitalizacji,
 • uaktywnienia lokalnych potencjałów, włączenia do procesu rewitalizacji podmiotów niepublicznych poprzez tworzenie inicjatyw lokalnych, projektów partnerskich czy lokalnych forów rewitalizacji, w celu odnowienia sieci relacji społeczno-gospodarczych, aktywizacji lokalnych społeczności, które stanowią niewykorzystany w pełni potencjał kapitału społecznego,
 • wdrożenia różnych instrumentów dla integracji zarządzania rewitalizacją,
 • dążenia do jak największej koncentracji przedsięwzięć rewitalizacyjnych na obszarze rewitalizacji poprzez wiązanie ich w projekty zintegrowane, stanowiące wiązki projektów komplementarnych, uzupełniających się, które realizowane by były poprzez zespoły projektowe złożone z wielu podmiotów.

Poprzez aktualizacje dokumentu MPRK i  realizacje przedstawionych celów projektu, planuje się osiągnięcie następujących efektów:

 • utworzenie platformy ciągłego monitorowania obszarów rewitalizacji, pod kątem realizacji programu oraz zmian parametrów degradacji
 • optymalizacja i dostosowanie działań rewitalizacyjnych do rzeczywistych problemów i potrzeb, dzięki systemowi ciągłego monitorowania sytuacji w obszarach rewitalizacji,
 • zmiana dotychczasowego charakteru koordynacji działań jednostek organizacyjnych GMK na obszarach rewitalizacji, harmonizacja z systemem planowania budżetowego i wieloletniego poprzez uruchomienie horyzontalnego podprocesu w obowiązującym w UMK systemie zarządzania strategicznego w ramach SZJ,
 • poszerzenie wiedzy i kompetencji pracowników samorządowych uczestniczących w projekcie oraz poprawę koordynacji działań pomiędzy jednostkami organizacyjnymi GMK poprzez realizacje projektu,
 • wykreowanie pozytywnego postrzegania rewitalizacji jako ważnego czynnika w funkcjonowaniu miasta i rozwiazywaniu problemów społecznych, poprzez działania promocyjne i upowszechnianie informacji o konkretnych osiągnięciach i rezultatach projektu,
 • możliwość pozyskania środków zewnętrznych ze źródeł europejskich i krajowych oraz w ramach priorytetowej dystrybucji w budżecie GMK pozyskanie środków własnych za zadania budżetowe w obszarach rewitalizacji.

Łączna wartość projektu została określona na 192067,42 zł, z czego Województwo zobowiązało się do przekazania na realizację projektu dotacji w wysokości do 146 689,56 zł.

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: MICHAŁ KMIECIK
Podmiot publikujący: Rewitalizacja
Zobacz także
POLECAMY