Zaświadczenie o położeniu nieruchomości na obszarze rewitalizacji

Zaświadczenie o położeniu nieruchomości na obszarze rewitalizacji
Fot. Rewitalizacja w Krakowie

Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji UMK informuje, iż w Krakowie obowiązującym dokumentem w zakresie rewitalizacji jest opracowany w trybie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, zaktualizowany Miejski Program Rewitalizacji Krakowa przyjęty uchwałą Rady Miasta Krakowa Nr XCV/2485/18 z dnia 28 lutego 2018 r., na podstawie ustawy o samorządzie gminnym.

Na chwilę obecną Gmina Miejska Kraków nie podjęła uchwały o wyznaczeniu na terenie Krakowa obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, o których mowa w ustawie o rewitalizacji, a w związku z tym nie ma podstaw do ustanowienia prawa pierwokupu (art. 11 ust. 5 ustawy o rewitalizacji). Ustanowienie Specjalnej Strefy Rewitalizacji (o której mowa w rozdziale 5 ustawy o rewitalizacji), oraz ewentualne podjęcie działań przewidzianych w ustawie o rewitalizacji, będzie możliwe dopiero po uchwaleniu przez Radę Miasta Krakowa Gminnego Programu Rewitalizacji

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi możliwości uzyskania zaświadczenia, stwierdzającego czy dana nieruchomość znajduje się na obszarze rewitalizacji lub na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, przedstawiamy Państwu opracowaną przez Wydział Rozwoju Miasta procedurę wydawania takich zaświadczeń.

Poniżej w linku znajda Państwo wzór wniosku o wydanie zaświadczenia do pobrania, który należy wypełnić i wraz z dokumentem poświadczającym uiszczenie opłaty skarbowej przesłać do Wydziału Rozwoju Urzędu Miasta Krakowa na adres: pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, lub złożyć na dzienniku podawczym Urzędu Miasta Krakowa, bądź bezpośrednio do sekretariatu Wydziału Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Krakowa (pl. Wszystkich Świętych 3-4, pokój 347).

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia wynosi 17 zł.

W przypadku, jeśli wnioskodawca działa przez upoważnionego przedstawiciela, wymagane jest złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (prokury) wraz z dowodem uiszczenia opłaty za pełnomocnictwo w wysokości 17 zł. Powyższa opłata nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

Opłatę skarbową za wydanie zaświadczenia można wnieść w kasach Urzędu Miasta Krakowa: Plac Wszystkich Świętych 3-4 (parter), al. Powstania Warszawskiego 10, ul. Lubelska 27, ul. Grunwaldzka 8, ul. Wielicka 28A, os. Zgody 2, Rynek Podgórski 1 lub też przelewem na rachunek bankowy UMK: PKO Bank Polski S.A. 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000.

W przypadku wnoszenia opłaty za zaświadczenie lub pełnomocnictwo w formie internetowego przelewu bankowego w pozycji tytuł operacji należy wskazać nieruchomość objętą wnioskiem o wydanie zaświadczenia.

Wydawanie zaświadczeń następuje niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie do 7 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.

Dodatkowe informacje na temat zaświadczeń można uzyskać w Referacie ds. Rewitalizacji w Wydziale Rozwoju Miasta pod numerem telefonu 12 616 60 16.

Opis procedury znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa

  1. Karta procedury - do pobrania
  2. Wzór wniosku - do pobrania

Pokaż metkę
Osoba publikująca: MICHAŁ KMIECIK
Podmiot publikujący: Rewitalizacja
Zobacz także
POLECAMY