Zaświadczenie o położeniu nieruchomości na obszarze rewitalizacji

Zaświadczenie o położeniu nieruchomości na obszarze rewitalizacji
Fot. Rewitalizacja w Krakowie

Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji UMK informuje, iż w Krakowie obowiązującym dokumentem w zakresie rewitalizacji jest opracowany w trybie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, zaktualizowany Miejski Program Rewitalizacji Krakowa przyjęty uchwałą Rady Miasta Krakowa Nr XXXVI/929/20 z dnia 26 lutego 2020 r., na podstawie ustawy o samorządzie gminnym.

Na chwilę obecną Gmina Miejska Kraków nie podjęła uchwały o wyznaczeniu na terenie Krakowa obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, o których mowa w ustawie o rewitalizacji, a w związku z tym nie ma podstaw do ustanowienia prawa pierwokupu (art. 11 ust. 5 ustawy o rewitalizacji). Ustanowienie Specjalnej Strefy Rewitalizacji (o której mowa w rozdziale 5 ustawy o rewitalizacji), oraz ewentualne podjęcie działań przewidzianych w ustawie o rewitalizacji, będzie możliwe dopiero po uchwaleniu przez Radę Miasta Krakowa Gminnego Programu Rewitalizacji

Poniżej w linku znajda Państwo wzór wniosku o wydanie zaświadczenia do pobrania, który należy wypełnić i wraz z dokumentem poświadczającym uiszczenie opłaty skarbowej dostarczyć do Wydziału w jeden z wybranych sposobów.

  • pocztą elektroniczną - na adres rewitalizacja@um.krakow.pl
  • elektronicznie - platforma ePUAP (Formularz elektroniczny wniosku o wydanie zaświadczenia dostępny na platformie ePUAP)
  • pocztą - na adres korespondencyjny: Urząd Miasta Krakowa pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
  • osobiście - dzienniki podawcze UMK bądź bezpośrednio w Referacie ds. rewitalizacji w Wydziale ds. Przedsiębiorczości i Innowacji (ul. Bracka 10, parter, pokój nr 4).

Przypominamy o nadal obowiązującym stanie epidemii oraz obowiązujących obostrzeniach i zaleceniach sanitarnych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego, tj. m.in. w budynkach użyteczności publicznej wszyscy są zobowiązani stosować środki ochrony osobistej (dezynfekcja dłoni, maseczki lub przyłbice, rękawiczki) oraz zachować bezpieczną odległość od innych osób (do 2 m). Ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz wygodę prosimy, aby w pierwszej kolejności korzystać z istniejących sposobów załatwiania spraw drogą elektroniczną ( mail, ePUAP) lub telefoniczną.

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia wynosi 17 zł.

W przypadku, jeśli wnioskodawca działa przez upoważnionego przedstawiciela, wymagane jest złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (prokury) wraz z dowodem uiszczenia opłaty za pełnomocnictwo w wysokości 17 zł. Powyższa opłata nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej można dokonać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa (49 1020 2892 2276 3005 0000 0000), lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach PKO Bank Polski S. A. oraz opłatomatach i  kasach Urzędu Miasta Krakowa.

Wnosząc opłatę za zaświadczenie lub pełnomocnictwo w formie internetowego przelewu bankowego w pozycji tytuł operacji należy wskazać nieruchomość objętą wnioskiem o wydanie zaświadczenia.

Wydawanie zaświadczenia następuje niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie do 7 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.

Zaświadczenie doręczane jest za pomocą Poczty Polskiej. W sytuacji gdy konieczny jest odbiór osobisty zaświadczenia prosimy o stosowanie środków ochrony osobistej i zachowanie bezpiecznej odległości.

Dodatkowe informacje na temat zaświadczeń można uzyskać w Referacie ds. Rewitalizacji w Wydziale ds. Przedsiębiorczości i Innowacji pod numerem telefonu 12 616 60 16.

Opis procedury znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa

  1. Karta procedury - do pobrania
  2. Wzór wniosku - do pobrania

pokaż metkę
Osoba publikująca: Michał Kmiecik
Podmiot publikujący: Rewitalizacja