Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Zaświadczenie o położeniu nieruchomości na obszarze rewitalizacji

Zaktualizowany Miejski Program Rewitalizacji Krakowa przyjęty uchwałą Rady Miasta Krakowa Nr LVII/1657/21 z dnia 5 maja 2021 r. wygasł na mocy Ustawy o rewitalizacji w dniu 31 grudnia 2023 roku.

Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji aktualnie opracowuje Gminny Program Rewitalizacji Miasta Krakowa.

W dniu 4 listopada 2022 r. weszła w życie uchwała w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Mieście Krakowie. Uchwała Nr XCVII/2644/22 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 października 2022 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji w Mieście Krakowie została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z 2022 r. poz. 6865. Uchwałę Rady Miasta Krakowa przygotowywano zgodnie z art.8 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 485).

Nie ustanowiono prawa pierwokupu nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji na podstawie art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, oraz nie podjęto uchwały  o ustanowieniu na obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacji na podstawie art. 25 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji.

Poniżej w linku znajda Państwo wzór wniosku o wydanie zaświadczenia do pobrania, który należy wypełnić i wraz z dokumentem poświadczającym uiszczenie opłaty skarbowej dostarczyć do Wydziału w jeden z wybranych sposobów.

  • elektronicznie - platforma ePUAP (Formularz elektroniczny wniosku)
  • pocztą - na adres Urząd Miasta Krakowa, ul. Zabłocie 22, 30-701 Kraków
  • osobiście - poprzez złożenie wniosku na dowolnym dzienniku podawczym Urzędu Miasta Krakowa lub w siedzibie Wydziału  (ul. Zabłocie 22)

Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji UMK informuje, że zgodnie z art. 63 Kpa wnioski o zaświadczenia o położeniu nieruchomości z obszarze rewitalizacji składane na adres mailowy tut. Wydziału będą pozostawiane bez rozpatrzenia. Wnioski utrwalone w postaci elektronicznej mogą być wnoszone jedynie na adres do doręczeń elektronicznych (ePUAP).

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia wynosi 17 zł.

W przypadku, jeśli wnioskodawca działa przez upoważnionego przedstawiciela, wymagane jest złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (prokury) wraz z dowodem uiszczenia opłaty za pełnomocnictwo w wysokości 17 zł. Powyższa opłata nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej można dokonać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa (49 1020 2892 2276 3005 0000 0000), lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach PKO Bank Polski S. A. oraz opłatomatach i  kasach Urzędu Miasta Krakowa.

Wnosząc opłatę za zaświadczenie lub pełnomocnictwo w formie internetowego przelewu bankowego w pozycji tytuł operacji należy wskazać nieruchomość objętą wnioskiem o wydanie zaświadczenia.

Wydawanie zaświadczenia następuje niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie do 7 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.

Dodatkowe informacje na temat zaświadczeń można uzyskać w Referacie ds. Rewitalizacji w Wydziale ds. Przedsiębiorczości i Innowacji pod numerem telefonu 12 616 60 16 lub zaswiadczenia.rew@um.krakow.pl

Opis procedury znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa

Wzór wniosku - do pobrania

pokaż metkę
Osoba publikująca: Michał Kmiecik
Podmiot publikujący: Rewitalizacja
Data publikacji: 2020-03-16
Data aktualizacji: 2024-04-16
Powrót

Zobacz także

Znajdź