Rewitalizacja w RPO WM 2014-2020

Rewitalizacja w RPO WM 2014-2020
Fot. Rewitalizacja w Krakowie

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego jako Instytucja Zarządzająca RPO WM 2014-2020 ogłosił terminy naboru wniosków do działań i podziałań w osi priorytetowej 11 - Rewitalizacja przestrzeni regionalnej.Nabory wniosków na dofinansowanie odnowy obszarów wiejskich (działanie 11.2), rewitalizację miast małych i średnich (poddziałanie 11.1.2) oraz głównych ośrodków miejskich w regionie ( poddziałanie 11.1.1) rozpoczną się 31 marca 2017r.Wnioski mogą składać m.in. jednostki samorządu terytorialnego, instytucje kultury, szkoły, kościoły i organizacje pozarządowe jak i spółdzielnie mieszkaniowe, Lasy Państwowe, szkoły wyższe, przedsiębiorcy i administracja rządowa.

 

Aktualizacja Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa przyjęta 11 stycznia 2017r. została uzgodniona przez Instytucję Zarządzającą RPO WM co otwiera drogę do wnioskowania o dofinansowanie projektom wskazanym na liście planowanych oraz podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych załączonej do aktualizacji MPRK.

 

Więcej informacji znajduje się na stronach Serwisu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

http://www.rpo.malopolska.pl/wiadomosci/przed-nami-gruntowna-rewitalizacja-malopolski

RPO WM na lata 2014-2020 Poddziałanie 11.1.1 - Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie

Aktualizacja Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa z 11 stycznia 2017r.

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: MICHAŁ KMIECIK
Podmiot publikujący: Rewitalizacja
Zobacz także
POLECAMY