Realizacja zadań publicznych GMK w zakresie rewitalizacji z pominięciem OKO w 2020r. (14.09.2020)

Realizacja zadań publicznych GMK w zakresie rewitalizacji z pominięciem OKO w 2020r. (14.09.2020)
Fot. Pixabay

Realizacja zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków w obszarze rewitalizacji z pominięciem otwartego konkursu ofert (2020r.)

Zgodnie z art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688 t.j.), zwanej dalej ustawą, na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ww. ustawy (inne uprawnione podmioty), można zlecić realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Informujemy, że na realizację zadań publicznych GMK w zakresie rewitalizacji z pominięciem otwartego konkursu ofert w 2020 r. pozostało 60 000 zł (stan na dzień: 14.09.2020r.).

Ważne!

Składanie ofert jest możliwe tylko osobiście  w siedzibie Wydziału ds. Przedsiębiorczości i Innowacji, ul. Bracka 10. W celu wejścia do budynku, należy poinformować o przybyciu dzwoniąc na podane numery: 12 616-60-59 lub 12 616-60-08. Pracownik Wydziału ds. Przedsiębiorczości i Innowacji odbierze od Państwa wniosek.

Oferty będą przyjmowane jedynie na papierze, dlatego obowiązujące środki bezpieczeństwa podczas składania formularzy to:

 • Formularz składa jedna osoba, ubrana w maseczkę (bądź ma zasłonięte usta i nos) oraz rękawiczki jednorazowe.
 • Formularz składany jest jedynie w wyznaczonym miejscu na parterze budynku przy ul. Brackiej 10 (oferty złożone w innych lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa lub w innych niż opisane w niniejszym ogłoszeniu formach, nie będą brane pod uwagę).
 • Jeżeli wystąpi potrzeba ustawienia się w kolejce, to powinna się ona znajdować na zewnątrz budynku (w środku nie ma miejsca), odstęp między kolejnymi osobami musi wynosić min. dwa metry. Poszczególni oferenci będą zapraszani do złożenia wniosku pojedynczo, według kolejności przybycia.
 • Na pierwszej stronie wniosku odnotowane zostaną data oraz godzina jego złożenia, co potwierdzone zostanie pieczęcią wpływu.
 • Wnioskodawca otrzyma dokument potwierdzający złożenie oferty zawierający informacje o dacie oraz godzinie jej złożenia.

WARUNKI

Łączna kwota środków finansowych przyznanych przez Prezydenta Miasta Krakowa tej samej organizacji lub temu samemu innemu podmiotowi uprawnionemu do otrzymania dotacji z pominięciem otwartego konkursu ofert w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć 20 000 zł,

Oferta realizacji zadania musi spełniać łącznie następujące warunki:

 • wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł,
 • termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni,
 • zadanie musi dotyczyć przedsięwzięcia, którego działania będą zlokalizowane na obszarze zdegradowanym wskazanym w Miejskim Programie Rewitalizacji Krakowa.
 • działania realizowane w zadaniu ukierunkowane są na rozwiązywanie problemów społecznych zdiagnozowanych na obszarze zdegradowanym – tym samym realizować cele określone w Miejskim Programie Rewitalizacji Krakowa, takie jak:
  • poprawa jakości życia mieszkańców,
  • ożywienie przestrzeni lokalnej,
  • stworzenie warunków dla wzrostu aktywności gospodarczej w obszarze rewitalizacji,
  • rozwój aktywności społecznej i obywatelskiej,
  • wzmacnianie więzi sąsiedzkich (integracja społeczna),
  • poprawa wykorzystania i jakości przestrzeni publicznej,
  • tworzenie i wspieranie sieci społecznych,
  • działania skierowane na to, aby dzielnice i osiedla, w których dziś żyje się nie najlepiej, stały się lepszym i bezpieczniejszym miejscem zamieszkania.

Zadanie musi być realizowane z uwzględnieniem wszelkich obowiązujących obostrzeń i wytycznych związanych z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-COV-2 oraz z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.

Zalecamy prowadzenie form, które zakładają unikanie kontaktu bezpośredniego uczestników. Liczymy na niestandardowe rozwiązania, które mogą zostać przeprowadzone w bezpieczny sposób w obecnej sytuacji. Jesteśmy otwarci na działania zdalne, wirtualne, nieszablonowe, które pozwolą (także na odległość) pobudzić lub podtrzymać więzi społeczne czy ożywić przestrzeń lokalną. Warto wziąć pod uwagę pomysły, które zostaną przeprowadzone częściowo w sposób zdalny, np. poprzez warsztaty z materiałami dostarczanymi do każdego chętnego, bezkontaktowe wymiany czy edukacyjne spotkania online umożliwiające realizację zadań we własnym domu.

Oferta realizacji zadania publicznego (pobierz) składana przez organizację pozarządową przygotowywana jest na druku zgodnym ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 października 2018 roku w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2055).

DO POBRANIA:

KARTA OCENY PROJEKTU

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY

Składanie ofert

Ofertę należy złożyć z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem. Oferta musi zostać złożona na piśmie w siedzibie Wydziału ds. Przedsiębiorczości i Innowacji, ul. Bracka 10 w specjalnie wyznaczonym miejscu na parterze budynku.

W przypadku ofert składanych na podstawie art. 19 a ww. ustawy oferent samodzielnie decyduje o tym, czy jest to zadanie o powierzenie (czyli sfinansowanie zadania), czy też wsparcie (dofinansowanie).

Termin realizacji zadania musi zawierać się w danym roku kalendarzowym (tj. nie może przekraczać roku budżetowego), a całość zadania będzie realizowana na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Zlecenie zadania publicznego w trybie pozakonkursowym na podstawie art. 19 a ustawy może dotyczyć wyłącznie zadań (ofert), które nie były wcześniej rozpatrywane w ramach otwartego konkursu ofert.

Oceny formalnej i merytorycznej oferty dokonuje Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od daty złożenia oferty.


Oferty pozytywnie rozpatrzone przez Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji zamieszczane są na okres kolejnych 7 dni:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa: http://www.bip.krakow.pl,
 • na miejskiej platformie informacyjnej dla organizacji pozarządowych: http://ngo.krakow.pl,
 • w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń Urzędu Miasta Krakowa: w siedzibie Wydziału ds. Przedsiębiorczości i Innowacji przy ul. Brackiej 10 i w Kancelarii Magistratu, pl. Wszystkich Świętych 3-4.
 • na miejskiej stronie internetowej: www.rewitalizacja.krakow.pl.

W tym okresie (7 dni od daty zamieszczenia oferty) każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty, przekazując je do Wydziału ds. Przedsiębiorczości i Innowacji:

 • w sposób korespondencyjny (adres: Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji, pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków),
 • przesyłając skan podpisanego formularza pocztą elektroniczną na adres: rewitalizacja@um.krakow.pl,
 • przesłać przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP)
  z dopiskiem „Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji, tytuł zadania, Uwagi do oferty (numer oferty)”.

Po rozpatrzeniu uwag, w przypadku pozytywnej oceny formalnej i merytorycznej, Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji przystępuje niezwłocznie do zawarcia umowy dotyczącej wsparcia lub powierzenia zgłoszonego zadania publicznego. Do umowy stosuje się odpowiednio przepisy art. 16-19 ww. ustawy.

Po realizacji zadania zleceniobiorca składa sprawozdanie wg wzoru (pobierz ) określonego w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 października 2018 roku w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2055).

W razie pytań i wątpliwości, prosimy o kontakt z p. Anielą Radecką, tel. 12 616 6059 lub z p. Katarzyną Marchewczyk, tel. 12 616 6008.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Michał Kmiecik
Podmiot publikujący: Rewitalizacja