Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Małe granty w zakresie rewitalizacji (2021 r.) - aktualizacja 23.09.2021 r.

Fot. Rewitalizacja w Krakowie

Małe granty w zakresie rewitalizacji (2021 r.) - AKTUALIZACJA NA DZIEŃ 23.09.2021 r. 

Realizacja zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków w zakresie rewitalizacji z pominięciem otwartego konkursu ofert (2021 r.)

Zgodnie z art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 poz. 1057) zwanej dalej ustawą, na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ww. ustawy (inne uprawnione podmioty), można zlecić realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert.

WARUNKI

Łączna kwota środków finansowych przyznanych przez Prezydenta Miasta Krakowa tej samej organizacji lub temu samemu innemu podmiotowi uprawnionemu do otrzymania dotacji z pominięciem otwartego konkursu ofert w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć 20 000 zł.

Oferta realizacji zadania musi spełniać łącznie następujące warunki:

 • wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10000 zł,
 • termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni (Ważne: realizacja projektu musi być przeprowadzona w ciągu jednego roku kalendarzowego)
 • zadanie musi dotyczyć przedsięwzięcia, którego działania będą zlokalizowane na obszarze zdegradowanym wskazanym w Miejskim Programie Rewitalizacji Krakowa oraz będą skierowane do osób zamieszkujących ten obszar bądź użytkujących go (praca, biznes, nauka),
 • działania realizowane w zadaniu ukierunkowane są na rozwiązywanie problemów społecznych zdiagnozowanych na obszarze zdegradowanym – tym samym realizują cele określone w Miejskim Programie Rewitalizacji Krakowa, takie jak:
  • poprawa jakości życia mieszkańców,
  • ożywienie przestrzeni lokalnej,
  • stworzenie warunków dla wzrostu aktywności gospodarczej w obszarze rewitalizacji,
  • rozwój aktywności społecznej i obywatelskiej,
  • wzmacnianie więzi sąsiedzkich (integracja społeczna),
  • poprawa wykorzystania i jakości przestrzeni publicznej,
  • tworzenie i wspieranie sieci społecznych,
  • działania skierowane na to, aby dzielnice i osiedla, w których dziś żyje się nie najlepiej, stały się lepszym i bezpieczniejszym miejscem zamieszkania.

Zadanie musi być realizowane z uwzględnieniem wszelkich obowiązujących obostrzeń i wytycznych związanych z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-COV-2 oraz z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.

Zalecamy prowadzenie form, które zakładają unikanie kontaktu bezpośredniego uczestników. Liczymy na niestandardowe rozwiązania, które mogą zostać przeprowadzone w bezpieczny sposób w obecnej sytuacji. Jesteśmy otwarci na działania zdalne, wirtualne, nieszablonowe, które pozwolą (także na odległość) pobudzić lub podtrzymać więzi społeczne czy ożywić przestrzeń lokalną. Warto wziąć pod uwagę pomysły, które zostaną przeprowadzone na świeżym powietrzu lub częściowo w sposób zdalny, np. poprzez warsztaty z materiałami dostarczanymi do każdego chętnego, bezkontaktowe wymiany czy edukacyjne spotkania online umożliwiające realizację zadań we własnym domu.

Oferta realizacji zadania publicznego składana przez organizację pozarządową przygotowywana jest na druku zgodnym ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 października 2018 roku w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2055).

DO POBRANIA:

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO - FORMULARZ

KARTA OCENY OFERTY

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY

WZÓR UMOWY

INSPIRACJE REALIZACJI ZADANIA Z 2020 r.

Składanie ofert (możliwe jedynie w formie papierowej)

Wydrukowaną i podpisaną przez właściwe osoby ofertę należy złożyć z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem. Oferta musi zostać złożona w formie papierowej w siedzibie Wydziału ds. Przedsiębiorczości i Innowacji, ul. Bracka 10 w godz. 8:00-15:00.

W przypadku ofert składanych na podstawie art. 19 a ww. ustawy oferent samodzielnie decyduje o tym, czy jest to zadanie o powierzenie (czyli sfinansowanie zadania), czy też wsparcie (dofinansowanie).

Termin realizacji zadania musi zawierać się w danym roku kalendarzowym (tj. nie może przekraczać roku budżetowego), a całość zadania będzie realizowana na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Oceny formalnej i merytorycznej oferty dokonuje Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od daty złożenia oferty. Kryteria oceny znajdują się w karcie oceny oferty.


Oferty pozytywnie rozpatrzone przez Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji zamieszczane są na okres kolejnych 7 dni:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa: http://www.bip.krakow.pl,
 • na miejskiej platformie informacyjnej dla organizacji pozarządowych: http://ngo.krakow.pl,
 • w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń Urzędu Miasta Krakowa: w siedzibie Wydziału ds. Przedsiębiorczości i Innowacji przy ul. Brackiej 10
 • na miejskiej stronie internetowej: www.rewitalizacja.krakow.pl.

W tym okresie (7 dni od daty zamieszczenia oferty) każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty, przekazując je do Wydziału ds. Przedsiębiorczości i Innowacji:

 • w sposób korespondencyjny (adres: Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji, ul. Bracka 10, 31-005 Kraków),
 • przesyłając skan podpisanego formularza pocztą elektroniczną na adres: rewitalizacja@um.krakow.pl,
 • przesłać przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP)
  z dopiskiem „Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji, tytuł zadania, Uwagi do oferty (numer oferty)”.

Po rozpatrzeniu uwag, w przypadku pozytywnej oceny formalnej i merytorycznej, Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji przystępuje niezwłocznie do zawarcia umowy dotyczącej wsparcia lub powierzenia zgłoszonego zadania publicznego. Do umowy stosuje się odpowiednio przepisy art. 16-19 ww. ustawy.

Po realizacji zadania zleceniobiorca składa sprawozdanie wg wzoru (pobierz) określonego w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 października 2018 roku w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2055).

W razie pytań i wątpliwości, prosimy o kontakt z panią Anielą Radecką (tel. 12 616 6059, aniela.radecka@um.krakow.pl) lub z panią Anną Brydniak (tel. 12 616 1179, anna.brydniak@um.krakow.pl).

 

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Michał Kmiecik
Podmiot publikujący: Rewitalizacja
Data publikacji: 2021-09-23
Data aktualizacji: 2021-09-23
Powrót

Zobacz także

Znajdź